Tiếng Nhật

見みぬが花はな  Tiếng Anh: “Not seeing is a flower.” Nghĩa:  Thực tế không hề giống như tưởng tượng “ Người tính không bằng trời tính”. 弱肉強食じゃくにくきょうしょく Hán Việt: Nhược…

Đọc tiếp...